Saturday, October 25, 2008

ကြန္ဒိုင္းရြာတစ္ရြာႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းတံငါးလုပ္ငန္း


တံငါးလုပ္ငန္းၿဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းၿပဳသည့္ တံငါးသည္မိသားစုသည္ ။ ေရကိုမွွီ၍ ေရထဲကရသည့္ ငါေတြကိုေရာင္းခ်ကာ ဘ၀အသက္ ဆက္ရွင္ဖို႕ ေန႕ေန႕ညည လုပ္ကိုင္ၾကရပါတယ္ ။ ေနပူမေရွာင္ မိုးရြာမေရွာင္ လုပ္ကိုင္ၾကရၿပီ ဘ၀ကိုရွင္သန္ဖို႕ ရပ္တည္ၾကရပါတယ္ ။ ကြန္ဒိုင္းရြာသည္ လယ္သမားအနည္းစု
သာရွိၿပီ အဓိက တံငါးလုပ္ငန္းၿဖင့္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ၾကပါသည္ ။ ဦးစြာ ကြန္ဒိုင္းရြာ တည္ရွိသည့္ေနရာကို အနည္းအက်ဥ္းေဖာ္ၿပရန္လိုပါသည္ ။ ကြန္ဒုိင္းရြာသည္ ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕ပိုင္ၿဖစ္ပါသည္ ။ ရြာငယ္ခြဲတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး အဆဲဟုေခၚေသာရြာၾကီး၏ လက္ေအာက္ခံရြာငယ္လဲ ၿဖစ္သည္ ။ ၿမစ္ကမ္းနံေဘးေတြ တည္ရွိၿပီး ေရလမ္းခရီးၿဖစ္ သြားရသည္ ။ ရန္ကုန္ကေန၍ ေဒးဒရဲ ( သို႕မဟုတ္ ) ကြမ္းၿခံကုန္းမွေန၍ ေလွ ၊ စက္ေလွၿဖင့္ သြားေရာက္ႏိုင္သည္ ။

တံငါးလုပ္ငန္းသည္ ေရလုပ္ငန္းၿဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၿမစ္ထဲ ၊ ေခ်ာင္းထဲ ၊ ပင္လယ္ထဲသို႕ပင္ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈမရွိ လိႈင္းၾကားထဲတြင္ ဘ၀ကိုရုန္းကန္ၾကရပါသည္ ။ကြန္ဒိုင္းရြာႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္တြင္ အဓိက ဖမ္းမိေသာ ငါးမ်ားမွာ ငါးသေလာက္ ၊ ငါးဒန္ ၊ ငါးပုတ္သင္ ၊ ငါးပုံနား ၊ ကာကတစ္ ၊ ငါးဇရိုင္း ၊ ငါးခူး ႏွင့္ ပုဇြန္အမ်ိဴးမ်ိဳးတို႕ၿဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေစ်းအေကာင္းဆုံးမွာ ငါးသေလာက္ၿဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္ ။ ငါးသေလာက္တြင္ ရိုးရုိး ၊ ရွယ္ ၊ အလတ္ ၊ ေမာလ္ဒယ္ ဟုခြဲၿခားထားပါေသးသည္ ။ “ ရွယ္ ” ကို ကိုးဆယ္ငါးက်ပ္သားသတ္မွတ္ထားၿပီး “ အလတ္ ” ကို ေၿခာက္ဆယ္သား အထက္ ကိုးဆယ္သားအထိသတ္မွတ္ထားပါသည္။ “ ရိုးရိုး ” ကိုေတာ့ ေၿခာက္ဆယ္သားေအာက္ မွ ေလးဆယ္သားအထိသတ္မွတ္ထားပါသည္ ။ “ ေမာလ္ဒယ္ ” ဆိုသည့္ ငါးသေလာက္မွာေတာ့ ပိန္ပိန္ေလးၿဖစ္ၿပီ အရမ္းကိုကဗ်ာဆန္ပါတယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ ေစ်းမေကာင္းပါ အရိုးမ်ား၍ ၿဖစ္သည္ ။ တစ္ခုေၿပာၿပရန္က်န္ပါေသးသည္ ငါးသေလာက္ထဲတြင္ ဘိန္းစားဆိုသည့္ ငါးသေလာက္လဲရွိပါေသးသည္ ။ ထိုငါးသေလာက္မွာ အေကာင္ဘယ္ေလာက္ၾကီးၾကီး ၀၀လင္လင္မရွိပဲ ခ်ိန္းခြင္တြင္ ခ်ိန္းလိုက္ပါက အလြန္ပင္ အေလးခ်ိန္နည္းပါသည္ ။ထို႕ေၾကာင့္ ထိုငါးသေလာက္ကို ဘိန္းစားဟု ေခၚရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။

တံငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေရလုပ္သားၾကီးမ်ားမွာ အဓိက ဖမ္းသည့္ ငါးမွာ ငါးသေလာက္ၿဖစ္ပါသည္ ။ ထို႕ေၾကာင့္ ငါးသေလာက္ “ ပိုက္ ”လို႕ သူတို႕ငါးဖမ္းသည့္ ေရလုပ္ငန္းသုံးကိရိယာကို ေခၚေ၀ၚၾကပါသည္ ။ ငါးသေလာက္ ပိုက္ ကိုေရထဲသို႕ခ်၍ ငါးဖမ္းရသည္ သို႕ရာတြင္ ငါးဖမ္းရာ၌ လူႏွစ္ဦးလိုအပ္ပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ငါးသေလာက္ပိုက္၌ ေခါင္းၾကိဳး ၊ ခဲၾကိဳးဟူ၍ ရွိပါသည္ ။ ပဲ့စီးဟုေခၚေသာ ေလွေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဦးစီးဟုေခၚေသာ လက္ေအာက္ငယ္သာတစ္ဦး ေပါင္း ႏွစ္ဦးမွသာ ငါးသေလာက္ပုိက္ကို ေရထဲသို႕ပစ္ခ်၍ ရပါသည္ ။ သို႕မဟုတ္ပဲတစ္ဦးတည္းပစ္ပါက မလြယ္ကူႏိုင္ေပ ။ ပင္ပင္ပန္းပန္းၿဖစ္လုပ္ကိုင္ရ
မည္ၿဖစ္သည္ ။ တခ်ိဳ႕ေရလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ ေရလုပ္သားၾကီးမ်ားသည္ လူငွား၍မရေသာလည္းေကာင္း ၊ မိမိ မိသားစုမွ ဦးစီးလုိက္မည့္သူမရွိေသာေၾကာင့္ မိမိဘာသာ တစ္ေယာက္တည္းၿမစ္ထဲ၌ ပိုက္ခ်ေလ့ရွိပါသည္ ။ “ ပိုက္ ” ပစ္ရာတြင္ ေရခ်ိန္ ကိုၾကည့္၍ အသုံးခ်ပါသည္ ေရတက္ေရက် ေပၚမူတည္၍ မိမိတို႕ ငါးရွာေသာအရာကို သခ်ာၤဆန္ဆန္တြက္ခ်က္၍ ထားပါသည္ ။ ထိုသို႕တြက္ခ်က္ၿပီး ေရခ်ိန္ကိုကိုက္၍ ငါးဖမ္းမွသာ ငါးတို႕၏ ေနပုံသြားလာပုံ သူတို႕လႈပ္ရွားအစားရွာခိုက္ၿဖစ္မွသာ ပိုက္ထဲသို႕ငါးတိုး၍ ငါးရမည္ၿဖစ္ပါသည္ ။ ၿပီလွ်င္ ေရေအာက္ရွိမၿမင္ႏိုင္ေသာ သစ္ငုတ္ ၊ ေက်ာက္ေဆာင္ငုတ္ စသည့္ ပိုက္ကိုညိွေစေသာ အရာမ်ား၏ တည္ေနရာကိုလဲအေသအခ်ာမွတ္ထားရပါသည္ ။ ထိုအတူပဲ ေရအတက္အက်ေပၚမူတည္၍ ထိုငုတ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရပါသည္ ။

ငါးဖမ္းၿခင္း လုပ္ငန္းမွာ ပင္ပန္း၍ မလြယ္ကူေပ ။ ငါးသေလာက္ပိုက္ ကိုေရထဲသို႕ခ်ယုံႏွင့္ ငါးဖမ္းလို႕မၿပီးေသးပါ ။ မိမိနည္းတူ ေရလုပ္သားမ်ား၏ ပိုက္မ်ားမွာလဲေရထဲတြင္ ေရသယ္ရာေနာက္ လိုက္ပါေမ်ာေနသည့္အတြက္ ပိုက္တခုႏွင့္တခု ပူကပ္ကာ ညိွၿခင္း ၊ ပိုက္ေရထိုး၍ ပိုက္လုံးၿခင္းဟုေခၚေသာ ပိုက္ေခါက္၍ရႈပ္ၿခင္းတို႕ၿဖစ္လာႏုိင္သည့္အတြက္ ေရလုပ္သားမ်ားမွာ မိမိတို႕ငါးဖမ္းရန္ေရထဲသို႕ ေမ်ာထားသည့္ ပိုက္အား ေလွေပၚမေရာက္မခ်င္း စိတ္မေအးစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရပါသည္ ။ ငါးဖမ္းရာတြင္ ညဘက္သည္ ငါးဖမ္း၍ ငါးအရဆုံးၿဖစ္ပါသည္ ။ ေန႕ဘက္တစ္ေကာင္ရလွ်င္ ညဘက္ႏွစ္ေကာင္ရဖို႕ပိုေသခ်ာသည္ ။ ေန႕ဘက္မွာ တစ္ေကာင္မွ မရပါက ညဘက္တစ္ေကာင္ေလာက္ေတာ့ရႏိုင္ေသးသည္ ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေရလုပ္သားၾကီးမ်ားသည္ ညဘက္ကိုပို၍ အေလးထားကာ ငါးရွာေလ့ရွိပါသည္ ။

ငါးဖမ္းရာတြင္ အမ်ားစု ဆင္းရဲေသာ ငါးဖမ္းသမားမ်ားမွာ ေလွကိုေရြ႕ေအာင္ ေလွာ္တက္ ၊ ခက္တက္ၿဖင့္ အသုံးၿပဳ၍ သြားလာၾကရပါသည္ ။ တခ်ိဳ႕တက္ႏိုင္ေသာေလွလုပ္သားၾကီးမ်ားမွာ ဟြန္းတာစက္မ်ားသုံး၍ လြယ္ကူသက္သာစြာ သြားလာငါးဖမ္းၾကပါသည္ ။ ၿမစ္ထဲတြင္ ငါးဖမ္းၾကေသာ ေရလုပ္သားမ်ားမွာ ရာသီဥတုအ
ေၿခအေနကိုလည္း အထူးသတိရွိရွိႏွင့္ေနရပါသည္ ။ မိုးတြင္းကာလၿဖစ္ပါက လႈိင္းဒဏ္ေလဒဏ္ မုိးဒဏ္တို႕ကိုမၾကာခဏခံၾကရပါသည္ ။

ကြန္ဒိုင္းရြာသည္ ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္ႏွင့္အညီ ဧရာ၀တီကိုအမွီၿပဳ၍ ေနထိုင္စားေသာက္ၾကရသည္လို႕ ေၿပာရင္မလြဲႏိုင္ေပ ။ ဒါေၾကာင့္ ဧရာ၀တီသည္ သူတို႕၏ အသက္ေသြးေၾကာၿဖစ္သည္ဟု ထပ္မံေၿပာခ်င္ပါသည္ ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေနလုပ္သားၿပည္သူမ်ားမွာ အဓိက ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ စပါးလယ္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္ ။ ကြန္ဒိုင္းရြာကိုနာဂစ္ဆိုတဲ့ ေလနီၾကမ္းရုတ္တရပ္၀င္လာခ်ိန္မွာေတာ့ညဘက္ၿဖစ္သည္။ရြာရွိအိမ္မ်ားအၿပိဳၿပိဳအပ်က္ပ်က္ႏွင့္ကူပါကယ္ပါေပါ့
ကူသူမရွိကယ္သူမရွိႏွင့္သူတို႕ခ်စ္တဲ့ဧရာ၀တီနဲ႕အတူ တခ်ိဳ႕ေတြ ထာ၀ရအိပ္စက္သြားၾကတယ္ေလ ။ ရြာေပၚမွာက်န္ေနခဲ့တာကအိမ္ရွိတိုင္းငုတ္တခ်ိဳ႕နဲ႕လူတခ်ိဳ႕သာေပါ့၊စားစရာဆိုတာမရွိရိကၡာၿပတ္လပ္၍ဒုကၡ
ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာကြ်န္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕ေရာက္သြားခတယ္ေလ။ကြ်န္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕ေရာက္သြားေတာ့ရြာရွိ
အသက္ၾကီးၾကီးအဖိုးအဖြားေတြကနတ္ၿပည္ကေစလႊတ္လိုကတာမ်ားလားတဲ့။၀မ္းသာ၀မ္းနည္းသူတို႕မ်က္ရည
္ေတြကိုကြ်န္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိေနတယ္ေလ။သူတို႕ရဲ႕စကားသံေတြကအခုထိေလလိႈင္းထဲၿပန္႕လြင့္
ေနသလိုပဲဒါေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕ပါလာတဲ့ရိကၡာေတြကိုအၿပည့္အ၀ခ်ေပးၿပီးႏွစ္သိပ္ကာပန္ခဲ့ၾကပါေတာ့
တယ္။ေနာက္တေခါက္ထပ္လာအုံးမွာပါလို႕ေပ့ါ ။

ေနာက္တခ်ိန္ဆိုသည့္အတိုင္းကြန္ဒုိင္းရြာကိုထပ္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ဒီတခါလာၿခင္းမွာအိမ္ေဆာက္ေပးမလို႕
ၿဖစ္ပါတယ္။သူတို႕ပ်က္စီးသြားတဲ့အိမ္ေတြနဲ႕အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မိသားစုေတြကြဲကြဲၿပားၿပားၿဖစ္ေနတာကိုစုစည္းေပးလို
ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ပါတယ္။သူတို႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ေၿပာေနတဲ့စကားသံေတြကိုနားေထာင္ရင္းအ့ံၾသမႈမ်က္ႏွာအရိပ္
ေတြကို ထင္ေပၚေနပါတယ္ ၿပီေတာ္ အၿပဳံးပြင့္ေတြနဲ႕ အၿပဳံးရိပ္ေတြေရာယွက္ကာ သူတို႕မ်က္ႏွာမွာ ၾကည္လင္၀င္းပေနပါတယ္ ။ ဒါကိုၿမင္ရသူအဖို႕ စိတ္ႏွလုံးမွာ ပီတိေတြၿဖာကာ စိတ္အဆင္မွာ ငါတို႕လူေတြ႕ရဲ႕အသက္ကို အကုန္မကယ္ႏိုင္တာမွ တခ်ိဳ႕အသက္ေတြကိုေတာ့ ကယ္လိုက္ႏိုင္ၿပီေပါ့လို႕ စိတ္
ကူးမိတယ္ေလ ။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ စိတ္ကူးမႈမဟုတ္ပါဘူး ကြ်န္ေတာ္တို႕ တကယ့္ကိုအသက္ေတြကို ကယ္ခဲ့တာပါ ။ ဒီရြာတြင္မကပါဘူး ဧရာ၀တီတုိင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းရွိရြာေတာ္္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ၿမဳိ႕ဆင္ေၿခဖုံးရပ္ကြက္မ်ားကိုလဲ လွဴခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါသည္ ။ ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ပင္ ေရလမ္းခရီးမွေန၍ ခက္ခဲစြာသြားလာၿပီ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တက္ႏုိုင္သေလာက္ ႏုိင္တဲ့၀န္နဲ႕ ကူၿပီ လွဴဒါန္းမႈေတြ ၿပဳခဲ့ပါတယ္ ။ အခုဆိုရင္ကြန္ဒုိင္းရြာကိုအိမ္ေၿခေတြတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီရြာတြင္မူလတန္းေက်ာင္းပင္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီၿဖစ္
ပါသည္ ။ ငါးဖမ္းရန္အတြက္ စက္တက္ထားသည့္ ေလွႏွစ္စီးကိုလဲ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါသည္ ။ အတိုခ်ဳပ္ရမည့္ဆိုေသာ အခုေဖာ္ၿပထားၿခင္းသည္ အတိုခ်ဳပ္မွ်သာၿဖစ္ပါသည္ ။

No comments:

အလြမ္းစက္ေတြနဲ႕ အရက္ဆိုင္မွာထားခဲ့တယ္ အၿမည္းတစ္စက္ေလးမွမပါဘူး လိႈင္းပက္လို႕ ကမ္းပ်က္ၿခင္းပဲေလ ထူးေတာ့မထူးပါဘူး ခ်စ္သူရယ္ မူးေတာ့မူးသြားခဲ့တယ္ ဒါေပမဲ့ကမ္းပါးအစားအရက္သမားလမ္းေဘးလဲ က်ခဲ့တာေတာ့သူသိမွာဟုတ္ပါဘူးေလ ...